Press "Enter" to skip to content

Kolen, olie en gas

Veruit het grootste gedeelte van de energie van huishoudens in Nederland is opgewekt middels fossiele brandstoffen, waaronder kolen, olie en gas. Tijdens de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt er CO2 vrij en ontstaat er vervuiling.

Schrik niet, maar in Nederland wordt circa 93 procent van de totale energiebehoefte opgewekt middels kolen, olie en gas. Deze zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, welke schadelijk zijn voor het milieu.

Nederland heeft als doelstelling om in 2050 niet langer gebruik te maken van kolen, olie en gas. Hiervoor moeten duurzame alternatieven komen in de vorm van duurzame energie.

Aardgas

Aardgas is de meest gebruikte brandstof in Nederland. Het wordt onder andere gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en voor de verwarming. Daarnaast maken ook industriële bedrijven er gebruik van. Nederland is een belangrijke gaswinner in West-Europa. Aardgas geeft minder uitstoot van CO2 in vergelijking tot steenkool en olie.

aardgas

Aardolie

Aardolie is belangrijk voor zowel industrie als vervoer. Ook wordt het gebruikt als brandstof en grondstof voor het maken van kunststoffen. Circa 60 procent van de voorraden van aardolie bevinden zich in het Midden-Oosten. Circa acht procent van de totale behoefte in Nederland wordt uit de Noordzee gehaald. De overige 92 procent wordt geïmporteerd.

aardolie

Omdat Nederland zelf weinig olie heeft, is Nederland sterk afhankelijk van olieproducerende landen. Als olie wordt gebruikt in Nederland, komen er vervuilende stoffen vrij. Dat zorgt tevens voor klimaatverandering.

Steenkool

Elektriciteitscentrales verbranden steenkool voor het opwekken van elektriciteit. Er komt warmte vrij, waardoor er elektriciteit kan worden opgewekt. Het grootste gedeelte van fossiele brandstofvoorraad bestaat uit kolen. Vrijwel overal ter wereld komen kolen voor, maar vooral China, de Verenigde Staten en Rusland hebben veel kolen.

Kolen, olie en gas - steenkool

Nederland heeft ook wel kolen voorradig, alleen zijn deze moeilijk te bereiken. Men importeert daarom veelal kolen uit het buitenland. Bedrijven dienen soms kolenbelasting te betalen.

CO2-uitstoot

Om de CO2-uitstoot te beperken, wordt er gebruik gemaakt van de techniek schoon fossiel. Hiermee wordt de brandstof afgevangen en opgeborgen. De CO2 vloeit in een gasvormige vorm door een pijpleiding naar een opslagplaats. Hier wordt het opgeslagen onder land of onder de zeebodem. Het is een tussenstapje om later over te stappen naar volledige duurzame energie.

Een alternatieve vorm is kernenergie, waarbij geen CO2-uitstoot vrijkomt. Wel komt er radioactieve straling vrij, wat ondergronds wordt opgeslagen. Hier wordt gebruik gemaakt van uranium. Lees meer.

Of u nu kiest voor groene of grijze energie, u betaalt altijd energiebelasting. De hoogte daarvan is hetzelfde.